Etap recenzyjny

Każda praca przed przyjęciem do wydania drukiem musi zostać poddana recenzji wydawniczej. Prosimy Państwa o zapoznanie się z warunkami recenzji (poniżej).

Zachęcamy, by ze złożeniem pracy do recenzji nie zwlekać do momentu przyznania przez Wydział środków na publikację. Recenzja wydawnicza może potrwać nawet kilka miesięcy („z urzędu” dajemy recenzentom 3 miesiące na zaopiniowanie pracy), warto więc zatroszczyć się o to, by w chwili rozstrzygania konkursów wydziałowych na finansowanie publikacji mieć już pracę zrecenzowaną i przygotowaną do przekazania do dalszego procesu wydawniczego. Uwaga! Od lutego 2019 r. prace, które mają być wydane poza Wydawnictwem UŚ nie mogą być kierowane do recenzji przez Wydawnictwo UŚ!
 

Warunki recenzji
 

 1. Autor lub Redaktor naukowy składa do Redaktora serii wniosek o skierowanie pracy do recenzji wydawniczej. Liczba recenzentów zależy od ustaleń Wydziałowego Zespołu ds. Wydawniczych.

2. Redaktor serii wnioskuje do Wydziałowego Zespołu ds. Wydawniczych o wyznaczenie recenzenta bądź recenzentów i przesłanie pracy do recenzji.

3. Zespół wyznacza recenzenta pracy i przekazuje do Wydawnictwa dyspozycję zawarcia umowy z Recenzentem wraz z danymi  osobowymi i adresowymi recenzenta niezbędnymi do zawarcia umowy recenzyjnej a także wskazuje kwotę honorarium i źródło finansowania umowy recenzyjnej (MPK, ZFIN).

4. Wydawnictwo prowadzi obsługę administracyjną procesu recenzyjnego, tzn. wysyła do wskazanego recenzenta materiał wraz z dokumentami a następnie przekazuje Zespołowi otrzymaną recenzję.

5. Zespół – lub wyznaczona przez Zespół osoba – prowadzi korespondencję merytoryczną z Recenzentem.

6. Po otrzymaniu recenzji wydawniczej – Zespół podejmuje decyzję o publikacji i kieruje do Wydawnictwa pracę z określeniem jej fnansowania (PSP, ZFIN, kwota, termin graniczny wykorzystania środków).

 

Prosimy Państwa o zwracanie się do właściwych Redaktorów serii wydawniczych o kierowanie Państwa prac do recenzji.