Publikuję poza WUŚ

Procedura obowiązująca przy wydawaniu publikacji poza Wydawnictwem UŚ (zarządzenie JM Rektora nr 16/2012)

PROCEDURA WYDAWNICZA DLA PRAC PUBLIKOWANYCH POZA WYDAWNICTWEM UŚ (TZW. „PRAC WYPROWADZANYCH ”):

 
1. Autor lub Redaktor naukowy składa do Redaktora serii wniosek o skierowanie pracy
do recenzji wydawniczej oraz przeniesienie publikacji do wydawnictwa zewnętrznego
wraz z merytorycznym uzasadnieniem.
 
2. Za uzasadnione merytorycznie uznaje się wyłącznie sytuacje, gdy:

• praca stanowi kolejny numer czasopisma lub kolejny tom serii lub cyklu wydawniczego,

publikowanego w wydawnictwie zewnętrznym o udokumentowanej renomie;

• praca wpisuje się w profil uznanej w kraju lub granicą, wielotomowej serii wydawniczej

o udokumentowanym statusie, realizowanej przez jedynego w dziedzinie wydawcę

zewnętrznego gdy seria ta gwarantuje pracy wejście w taki obieg dystrybucyjny,

który zapewnia wysoki wskaźnik cytowalności

• wskazane wydawnictwo zewnętrzne jako jedyne w dziedziniel ub dyscyplinie gwarantuje

pracy wejście w międzynarodowy obieg dystrybucyjny i zapewnia pracy wysoki

wskaźnik cytowalności.

Wszystkie powyższe argumenty muszą być wiarygodnie udokumentowane: należy załączć
listę przykładowych publikacji autorytetów w dziedzinie, kraje dystrybucji, elektroniczne
kanały dystrybucji, lub szczególne walory systemu dystrybucyjnego, itd. Wydawnictwa
zewnętrzne są brane pod uwagę jedynie wówczas, gdy Wydawnictwo UŚ nie jest
w stanie zapewnić spełnienia tych samych warunków dla danej pracy.*
 
3. Redaktor serii wnioskuje do Wydziałowego Zespołu ds. Wydawniczych o wyznaczenie
recenzenta i przesłanie pracy do recenzji.
 
4. Zespół wyznacza recenzenta pracy i kieruje ją do zaopiniowania, prowadzi z recenzentem
korespondencję merytoryczną.
 
5. Zespół przekazuje do Wydawnictwa dyspozycję zawarcia umowy z recenzentem, przekazuje
Wydawnictwu niezbędne do tego dane osobowe i adresowe recenzenta oraz wskazuje
kwotę honorarium i źródło finansowania umowy recenzyjnej (MPK, ZFIN). Koszty
recenzji ponosi Wydział lub osoba dysponująca grantem.
 
6. Wydawnictwo prowadzi obsługę administracyjną procesu recenzyjnego, tzn. wysyła
do wskazanego recenzenta materiał wraz z dokumentami a następnie przekazuje Zespołowi
otrzymaną recenzję.
 
7. Po otrzymaniu recenzji wydawniczej – Zespół kieruje do Wydawnictwa zapytanie
o zgodność proponowanego „wyprowadzenia” tytułu z obowiązującymi procedurami
i Ustawą PZP (tj. czy spełnia kryteria merytoryczne stanowiące podstawę do wyprowadzenia
tytułu oraz czy mieści się w rocznym limicie kwotowym regulowanym art.4 p.8
wspomnianej Ustawy oraz zarządzenia JM Rektora).
 
8. Na podstawie zapytania Zespołu Wydawnictwo analizuje możliwości formalne i prawne
wyprowadzenia pracy do wydawnictwa zewnętrznego i informuje Zespól o wyniku
analizy.
 
9. Jeżeli wynik analizy jest pozytywny (pełna zgodność z Ustawą) Wydział kieruje pracę
wraz z zatwierdzonym wnioskiem SAP oraz kosztorysem od wybranego wydawcy zewnętrznego
do Wydawnictwa UŚ jako Realizatora.
 
10. Na podstawie tej dokumentacji Wydawnictwo przeprowadza procedurę zawarcia umowy
miedzy Uniwersytetem Śląskim a wydawcą zewnętrznym.
 
11. Po ukazaniu się tytułu następuje rozliczenie finansowe na podstawie faktury przesłanej
przez wydawcę zewnętrznego.
 
12. Koszty faktury, zgodnie z PSP i ZFIN, obciążają Wydział.
 
*Uwaga: wszyskie wyliczone powyżej obostrzenia i wymogi wynikają z faktu, iż Wydawnictwo Uniwersytetu
Śląskiego nie ma prawa realizować żadnych wniosków niezgodnych z Regulaminem Udzielania
zamówień Publicznych w Uniwersytecie Śląskim oraz z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, wobec czego
żadne zamówienie pozaproceduralne nie będzie realizowane. Będziemy niezmiernie wdzięczni za zrozumienie
faktu, iż ewentualna odmowa zrealizowania publikacji w wydawnictwie zewnętrznym nie jest
gestem złej woli ze strony Dyrekcji Wydawnictwa UŚ, a wynika bezpośrednio z obowiązku postępowania
zgodnie z przepisami prawa. Wywieranie presji na Dyrekcję Wydawnictwa jest więc równoznaczne z naciskaniem
na to, by Dyrekcja złamała prawo i wzięła za taki akt odpowiedzialność prawną. Uprzejmie prosimy
tego nie czynić, bowiem nikt z nas nie życzy sobie wyroku za przestępstwo gospodarcze: nie uczynimy
tego nigdy i liczymy na Państwa zrozumienie.