Złożenie pracy w WUŚ

Ważne! Poniższe informacje zostaną zaktualizowane do 10.03.2020.

Autorzy/Redaktorzy składający prace do opracowania w Wydawnictwie UŚ mają obowiązek dostarczenia kompletnej dokumentacji oraz plików pracy w momencie składania tytułu do opracowania w Wydawnictwie UŚ. Dopiero kompletna dokumentacja i pliki są podstawą do przyjęcia tytułu „do teki” – a to od tego momentu liczy się czas wydania i dopiero wtedy praca trafia do kolejki do opracowania. W związku z tym, że niestety w ostatnich miesiącach znacząco wzrosła ilość składanych do nas wniosków niekompletnych (które, dodajmy, niejako „zapychają” kolejkę tytułów oczekujących na przyjęcie do teki), jesteśmy zmuszeni wprowadzić bardziej rygorystyczne pod tym kątem rozwiązania:

 

1) dokumentacja musi być dostarczona bezwzględnie kompletna, a pliki publikacji w jej ostatniej, pełnej wersji,

 

2) dokumentacja niekompletna nie będzie już przechowywane przez nas, tylko odsyłana Autorom/Redaktorom na Wydziały,

 

3) od 23.04.2019:

- dokumentacja może być składana jedynie w wersji papierowej – nie ma już możliwości wysyłania części dokumentacji e-mailem, części na płycie, a części w wersji papierowej,

- w przypadku prac zbiorowych (zarówno monografii, jak i czasopism) do plików pracy należy załączyć wersję elektroniczną wstępnie wypełnionego pliku „Tabela dokumentacji publikacji”,

- będziemy wdzięczni za ułożenie oświadczeń w kolejności tekstów w tomie – uprości i usprawni to przyjęcie tytułu do teki,

 

4) by zlikwidować zatory powodowane głównie przez monografie wieloautorskie (tzw. zbiorówki, często pokonferencyjne), monografie jednoautorskie i numery czasopism będą miały pierwszeństwo w sprawdzaniu kompletności dokumentacji,

 

5) w związku z powyższym na komplet materiałów dostarczanych przez Autora składają się:
- oświadczenie/a autorskie (wraz ze zgodą na przedruk i/lub zgodami na wykorzystanie ilustracji),
- notka informacyjna o pracy,
- wstępnie wypełniona Tabela Dokumentacji Publikacji,
- pliki pracy.

Wzory powyższych dokumentów są do ściągnięcia ze strony: https://www.wydawnictwo.us.edu.pl/node/1991