Rodzina w prawie administracyjnym

red. Anna Gronkiewicz, red. Agnieszka Ziółkowska
Miejsce wydania: 
Katowice
Rok wydania: 
2015
ISBN: 
978-83-8012-599-5
Wydawca: 
Wydawnictwo UŚ
Nakład: 
dostępny (wersja papierowa)
Liczba stron: 
420
Wymiary: 
240 mm × 168 mm × 24 mm
Oprawa: 
broszurowa, skrzydełka, szyta, folia matowa, lakier wybiórczy
Numer pracy: 
PN 3353
Inne: 
bibliogr., noty o autorach, wykr., summ.
Wydanie: 
1
Rodzaj publikacji: 
e-book, praca zbiorowa
Język: 
polski
48,30 zł

Opis

Wersja on-line

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

Rodzina w prawie administracyjnym (całość)

01 Rodzina w prawie administracyjnym — prolegomena

02 Podmiotowość administracyjno-prawna rodziny w prawie pomocy społecznej

03 Dobro rodziny jako wartość w prawie administracyjnym

04 Granice swobody wyboru imienia dla dziecka w świetle ustawy — Prawo o aktach stanu cywilnego

05 Interwencyjny ośrodek preadopcyjny jako szczególna forma instytucjonalnej pieczy zastępczej

06 Administracyjno-prawne zagadnienia postępowania adopcyjnego

07 Prowadzenie rodzinnych domów dziecka, jako przejaw prywatyzacji zadań publicznych

08 Rodzina a obowiązek szkolny — wybrane zagadnienia

09 Pomoc socjalna dla uczniów

10 Obowiązkowe szczepienia ochronne w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem szczepień osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych

11 Prawo pacjenta do udzielenia informacji na temat jego zdrowia członkom rodziny

12 Zgoda rodziców na leczenie dziecka w świetle unormowań prawa polskiego

13 Karta Dużej Rodziny — podstawowe założenia nowej ustawy

14 Karty Dużej Rodziny jako element polityki prorodzinnej, a także ich następstwa podatkowe i finansowe

15 Nabycie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

16 Nienależnie pobrane świadczenie z funduszu alimentacyjnego

17 Zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego

18 Wybrane świadczenia pieniężne z zakresu pomocy społecznej

19 Błąd w rozumieniu art. 31 ustawy o świadczeniach rodzinnych — wątpliwości i kontrowersje

20 Polityka rodzinna w prawie lokalnym na przykładzie wybranych miast konurbacji górnośląskiej

21 Status prawny pracownika socjalnego i asystenta rodziny

22 Działania gminy w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego jako jednostek organizacyjnych niosących pomoc rodzinie w sprawowaniu jej podstawowych funkcji

23 Rzecznik Praw Dziecka jako instytucja wspierająca prawidłowe funkcjonowanie rodziny

24 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w sytuacji kryzysowej rodziny

25 Gminny zespół interdyscyplinarny. Administracyjno-prawne aspekty przemocy w rodzinie?

26 Procedura "Niebieskiej Karty" jako instrument przeciwdziałania przemocy w rodzinie

27 Niemiecki Urząd ds. Dzieci i Młodzieży (Jugendamt)

28 Uprzywilejowanie rodziny w świetle administracyjno-prawnych uregulowań dotyczących cudzoziemców

29 Zaświadczenie o możności zawarcia związku małżeńskiego / związku partnerskiego za granicą

30 Model pomocy społecznej we Francji — wybrane zagadnienia

31 Bibliografia