Ecumeny and Law

Informacje: 

Zasady przygotowywania tekstów do publikacji dla autorów

 

Imię i nazwisko Autora należy umieścić w lewym górnym rogu, a poniżej afiliację (w języku angielskim). Tekst artykułu należy dostarczyć w języku angielskim, jednak w wypadku powoływania się na pozycję wydane w innych językach, zawsze należy podać oryginalny tytuł i opis bibliograficzny. Test należy zaopatrzyć w przypisy dolne oraz bibliografię, która bezpośrednio z nimi koresponduje, a także w streszczenie w języku polskim i angielskim (nie dłuższe niż ¾ strony znormalizowanego maszynopisu).

Tekst powinien spełniać następujące wymagania edytorskie:

– margines lewy 4 cm, bez wyrównania do prawej;

– margines prawy 1,5 cm;

– czcionka Times New Roman 12 p;

– interlinia 2 wiersze (ok. 30 wierszy na stronie);

– paginacja w prawym górnym rogu.

Przypisy należy zapisywać zgodnie z zasadami stosowanymi we wcześniejszych tomach Ecumeny and Law, uwzględniając m.in. następujące oczekiwania Wydawnictwa UŚ:

– przypisy dolne na stronie, na której znajduje się odpowiedni odsyłacz;

– każdy przypis od akapitu (wcięcia);

– czcionka w przypisach Times New Roman 12 punktów;

– interlinia w przypisach 2 wiersze;

– nazwiska autorów i redaktorów nowożytnych kapitalikami;

– dwukropek po nazwiskach autorów (poprzedzonych inicjałami imion);

– tytuły książek, czasopism i prac zbiorowych kursywą;

– tytuły artykułów w czasopismach, w pracach zbiorowych i tytuły rozdziałów w książkach czcionką prostą w cudzysłowie górnym [“  ”];

– odróżniać łącznik (dywiz) [-] od myślnika (pauzy) [–].